ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
آشنایی با ریکتز و علایم آن
از تاریخ 1394/02/01 لغایت 1397/02/01
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
آموزش برونکوسکوپی
از تاریخ 1393/08/25 لغایت 1396/08/25
دانشگاه علوم پزشکی گیلان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید